تبلیغات

 

این انیمیش بیان کننده  مومنتم در فزیک را نشان می دهد

اضافه شده توسط:www.subject2.tk

کاپی با ذکر

www.subject2.tk

مجاز است